VIVAVOCE 2021

Международен конкурс VIVAVOCE

1. Кой може да участва?

VIVAVOCE e конкурс за вокалисти- непрофесионалисти, без възрастово ограничение.

 

2. Дата и място на провеждане:

 18 април 2021, , Голяма зала, партер НМУ "Л.Пипков", ул.Оборище 17, София 1000

 

3. Конкурсен тур и награди:

Конкурсът ще се проведе в един тур. Журито ще присъди първа, втора и трета награда. Всички участници ще получат дипломи. Ще бъдат присъдени и награди за клавирен акомпанимент.

 

4. Конкурсна програма:

 

Програмата за конкурса се избира свободно от участника и може да включва вокализ, песен и ария, които се посочват във формуляра за участие. Времетраенето на конкурсната програма е максимум 10 минути.

 

5. Клавирен съпровод:

За певци, които желаят да се явят на конкурса с професионален акомпанятор, осигурен от организаторите, има допълнителна такса. Желанието за осигуряване на акомпанятор се отбелязва във формуляра за участие.

Пианисти, които искат да се състезават за награда за клавирен акомпанимент могат да се представят на конкурса и със солист, който не се състезава за награда. Желаещите заявяват участие на 0887 743491.

 

6. Протичане на конкурсния тур:

 

Графикът за явяване и акустична репетиция на участниците ще бъде поместен на уебсайта на конкурса. Конкурсният тур е публичен.

 

7. Жури:

 

Съставено от изявени музиканти, журито ще работи по правилник, утвърден от Организационния комитет на VIVAVOCE. Всички решения на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.

 

8. Разноски:

 

Разноските по пътуването и пребиваването по време на конкурса са за сметка на участника.

 

9. Предоставяне на права:

 

Участникът предоставя безвъзмездно правата върху записите и снимките от представянето му на конкурса на фондация "Арденца", с цел популяризиране на конкурса.

 

10. Съгласие с регламента:

Изпратеният формуляр за участие представлява съгласието на участника с регламента на конкурса.

 

11. Начин на записване:

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

 

Попълненият формуляр за участие се изпраща на фондация "Арденца" по електронна поща на адрес ardenzafoundation@gmail.com не по-късно от  9 април 2021 г..

Формулярът се изпраща придружен от следните документи: снимка, биография и банково извлечение за платена такса.  
Таксата за участие е 60 лева. Таксата се превежда по банков път на сметката на фондацията:

Фондация "Арденца"

IBAN: BG76FINV91501203661767

BIC/SWIFT: FINVBGSF

Първа Инвестиционна Банка

пл. “Народно събрание” №3, София 1000

Основание на плащането "Такса за участие в конкурса VIVAVOCE 2021”.

Банковите такси и комисионни са за сметка на участника.  


Срок за подаване на документите за участие: 9 април 2021 г.

 

International competition VIVAVOCE


1. Who can participate? VIVAVOCE is an international competition for non-professional vocalists, with no age limits.


2.Date and Location: 17 April 2021 at the Big hall in National Music School "L.Pipkov", 17 Oborishte street, Sofia 1000, Bulgaria


3.Competition Round and Prizes: 

 

 The competition has a single round. The jury will award first, second, and third prizes. All participants will receive diplomas. Prizes for piano accompaniment will also be awarded. 

 


4. Competition Program: The program for the competition is chosen freely by each participant, and can include a vocalise, song or aria. The participant’s choice of repertoire is to be indicated on the application form. The maximum total duration of the competition program is 10 minutes. 


5. Piano accompaniment: Vocalists who wish to participate in the competition with a professional accompanist provided by the organizers should indicate this on their application form and pay the additional fee for this. Pianists who would like to compete for the piano accompaniment prize can participate with a vocal soloist who is not competing for a prize. Call +359 887 743491 for more information. 


6.Schedule for the Competition Round. The schedule for warm-up rehearsals and performance in the competition round will be posted on the competition website. The competition round is open to the public.

 
7.Jury: Comprised of distinguished musicians, the jury will work according to the regulations approved by the VIVAVOCE organizing committee. All decisions of the jury are final and cannot be appealed. 


8.Expenses. All expenses related to participation in the competition, including travel and accommodations, are to be covered by the participant. 


9. Waiver: The participant waives the right to receive royalties or other compensation for recordings and photographs from  the competition, which become the property of the Ardenza Foundation for the purpose of documenting and advertising the competition.

 

 
10. Agreement with the Regulations: The participant’s application form, on file at the Ardenza Foundation office, represents the participant’s agreement with the regulations of the competition. 


11.How to Apply: 

APPLICATION FORM

The completed application form must be received via electronic mail at ardenzafoundation@gmail.com no later than 9 April 2021. The form can be downloaded from www.ardenzamusic.org.  The following documents should be emailed together from the form: photo, biography, and bank receipt showing transfer of the participation fee. 

The participation fee is 60 Euro. The fee can be paid via bank transfer to the account of the Ardenza Foundation:  IBAN: BG76FINV91501203661767, BIC/SWIFT: FINVBGSF, at First Investment Bank, 3 Narodno Subranie Square, Sofia 1000. Include the text “Participation fee for VIVAVOCE 2021” in the transfer explanation. Bank fees and commissions are to be paid by the participant.

Deadline for submission of participation documents: 9 April 2021