AmBul 14

 

ЕТНО ЕВРОПА
Концерт на

"Словена квартет"
Женски вокален квартет с ръководител
Звездана Новакович (Словения)

 

Сряда, 15 октомври 2014 от 17ч.
Американски център – пл. Славейков

 

С любезното съдействие на Посолството на САЩ в България


За да откриете истинската същност на Словена квартет е повече от слушането на тяхната музика чрез вокална смес на чиста и автентична мелодия вие усещате дълбоко в себе си интензивния сблъсък на две традиционни култури. Разчитайки на силата на техните гласове, тези четири знаменити певици ще поканят вашия дух да ги последва обратно към старинните времена, когато традиционната музика на България и Словения е била родена. Автентични български инструменти като гадулка или гайда ще почертаят нежно техните гласове, докато спокойния звук на арфата се присъедини и отвори нов път към нашия модерен свят.
Модерни джаз хармонии импровизират със звука на традиционното, старото среща новото, България среща Словения: това е в основата на Словена квартет: чисти гласове, безвременни, свободни т всякакви ограничения и граници.

Словена квартет:

Вокал:

Герганa Павлова (България)
Невяна Ганева (България)
Дияна Василева (България)

Вокал и арфа:
Звездана Новакович (Словения) 

ETHNO EUROPE

Concert of the

Slovena Quartet
Female vocal quartet led by
Zvezdana Novakovic (Slovenia)

 

Wednesday, October 15, 2014 at 5PM
American Corner, Slaveikov Square, Sofia


Presented with the generous support of the US Embassy in Sofia

Discovering the Slovena Quartet is more than listening to music: through a vocal blend of pure, authentic sound you feel deep inside of your soul the intense impact of two traditional cultures meeting each other. By the power of Slovena voices, those four singers will invite you to follow them back into ancient times, when the traditional music of both Bulgaria and Slovenia were born. Sometimes their voices become instruments, like gadulka or gaida, until the dreamy sound of a harp joins and accompany traditional Bulgarian music and open another world of sound. Modern Jazz harmonies improvise with the sound of tradition, ancient meets modern, Bulgaria meets Slovenia: this is what the Slovena Quartet is about: pure voices out of time and free from any limits or borders.

Slovena quartet:

Vocal:
Gergana Popova (Bulgaria)
Neviana Ganeva (Bulgaria)
Dijana Vasileva (Bulgaria)

Vocal and harp:
Zvezdana Novaković( Slovenia)