The Vivapiano Collection

 

The Ardenza Foundation is pleased to present the VIVAPIANO COLLECTION, a series of publications featuring piano pieces by Bulgarian composers for whom special prizes are offered at the VIVAPIANO competition. To order, just write to us.

 

Фондация "Арденца" с удоволствие представя своята ВИВАПИАНО КОЛЕКЦИЯ - поредица от издания на клавирни пиеси от български композитори, за които предлагаме и специални награди на конкурса ВИВАПИАНО. За да поръчвайте, пишете ни.

 

Vol. 1
Vol. 2

You can compete for the Potourlian Prize in the 2015 edition of VIVAPIANO. In 2012, Artin Potourlian composed five new piano pieces for the competition. These and nine other pieces are included in this volume, ordered progressively from easier to more advanced.

 

Можете да се състезавате за наградата "Артин Потурлян" в издание 2015 на конкурса ВИВАПИАНО. През 2012 Потурлян създава пет нови клавирни пиеси специално за конкурса. Тези и още девет клавирни пиеси на Потурлян са поредени са подредени по трудност – от най-леките до най-трудните.

For the 2015 edition of the VIVAPIANO competition, you can compete for the 90 Year Bulgarian Composer Prize by including a piece by Lazar Nikolov, Alexander Raichev, Konstantin Iliev, or Georgi Tutev in your competition program. All of these composers are represented in this volume.

 

В издание 2015 на конкурса ВИВАПИАНО, можете да се състезавате за наградата "90 години българско второ поколение" като включите пиеса от Л. Николов, Ал. Райчев, Константин Илиев, или Г. Тутев в конкурсната си програма. Този том съдържа пиеси с различна трудност от всички тези композитори.

Vol. 3
Vol. 4

Mihail Pekov is the required composer for the 2015 edition of the VIVAPIANO competition. If you want to compete for the Grand Prize and/or the Mihail Pekov Prize, include a piece by Pekov in your competition program.

 

Михаил Пеков е задължителният композитор на издание 2015 на конкурса ВИВАПИАНО. Ако искате да състезавате за Голямата награда и/или наградата "Михаил Пеков", включите пиеса от Пеков в конкурсната си програма.

For the 2015 edition of the VIVAPIANO competition in April, you can compete for the 80 Year Bulgarian Composer Prize by including a piece by Dimiter Christoff, Vassil Kazandzhiev, Blago Simeonov, or Ivan Spassov in your competition program. All of these composers are represented in this volume.

 

В издание 2015 на конкурса ВИВАПИАНО, можете да се състезавате за наградата "80 години българско трето поколение" като включите пиеси от Дим. Христов, В. Казанджиев, Благо Симеонов, или Ив. Спасов в конкурсната си програма. Този том съдържа пиеси с различна трудност от всички тези композитори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can listen to 33 piano pieces by many of the above-mentioned Bulgarian composers on our Anthology of Bulgarian Piano Lullabies CD. This compact disc was recorded by VIVAPIANO founder Daniela Dikova in 2014. It traces the development of Bulgarian classical music through that most beloved of miniatures, the lullabies. To order, just write to us.

 

Чуйте 33-те клавирни пиеси от много от горепосочените български композитори в нашия компакт-диск, "Нани, нани - Антология на българската приспивна песен". Записан от създателя на ВИВАПИАНО Даниела Дикова през 2014, дискът очертава развитието на българска класическа музика чрез тази най-любима от миниатюрите - приспивната песен! За да поръчвайте, пишете ни.