was founded in 2007 and quickly established itself as а leading young Bulgarian chamber ensemble through its exciting and exacting interpretations. A frequent performance partner in Ardenza projects, Frosch gave the Bulgarian premiere of George Crumb’s iconic Black Angels at the 2009 AmBul Festival.

е основан през 2007 и бързо се наложи като водещ млад български камерен състав. Чест изпълнителски партньор в проектите на фондация Арденца, “Фрош” представи за първи път в България иконичната творба “Черни ангели” на Джордж Кръм на издание 2009 на фестивала “АмБъл.”

Frosch Quartet / Квартет Фрош

Members

Negina Stoyanova, first violin, is the founder of the Frosch Quartet and a member of the Symphony Orchestra of Bulgarian National Radio.

Petya Dimitrova, second violin, is the principal second violinist of the Sofia Philharmonic Orchestra.

Maria Valchanova-Lubenova, viola, is a member of Sinfonietta Sofia.

Victor Traikov, cello, is a member of the Philharmonie der Nationen.

Членове

Негина Стоянова, първа цигулка, е основателя на квартет "Фрош" и член на Симфоничния оркестър на БНР.

Петя Димитрова, втора цигулка, е водач на вторите цигулки в Софийска филхармония.

Мария Вълчанова-Любенова, виола, е член на Симфониета София.

Виктор Трайков, виолончело, е член на Филхармония на нациите.