ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА

АКОРДЕОНИСТИ VIVAKORDEON 2019

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основан от Даниела Дикова в творческо единомислие с изтъкнатия български акордеонист Красимир Щерев, конкурсът за акордеонисти непрофесионалисти и акордеонисти с професионална насоченост до 19 годишна възраст VIVAKORDEON има за цел да окуражи всички, които се занимават с акордеон и свързват акордеона с любовта си към музицирането. Ако вие изучавате акордеон в музикалните школи, при частни педагози или в специализираните музикални учебни заведения и любовта ви към акордеона e безгранична, тогава VIVAKORDEON е за вас! 


Участвайте в първото издание на  конкурса VIVAKORDEON! То ще се проведе в концертните зали на Концертен комплекс “България” София в периода 5-7 Април 2019 година. 

 

Как да участвате във VIVAKORDEON 2019


VIVAKORDEON  2019 ОНЛАЙН-ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНE


Попълненият формуляр за записване трябва да бъде изпратен не по-късно от 20 март 2019г.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:


- Копие от документ, удостоверяващ датата на раждане на кандидата
- 1 снимка в САМОСТОЯТЕЛЕН ФАЙЛ с името на участника
- Банково извлечение за платена такса за участие
 

Документите трябва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: ardenzafoundation@gmail.com

 

Фондация "Арденца"
Първа Инвестиционна Банка
пл. “Народно събрание” № 3, София 1000
IBAN: BG76FINV91501203661767
BIC/SWIFT: FINVBGSF
Основание за превода: “Такса за участие във VIVAKORDEON 2019 на (име и фамилия на участника)”.
 

Банковите такси и комисиони са за сметка на участника.
 

Краен срок за подаване на документите за участие: 20март 2019г.

 

Регламент на VIVAKORDEON 2019

 

1. Кой може да участва?


Международният конкурс за акордеонисти VIVAKORDEON е за всички лица до 19 годишна възраст, които: 
 

- изучават акордеон в музикалните школи или при частни педагози; 
 

- учат в музикални паралелки на общообразователните училища акордеон или в музикални училища и музикални университети
 

- искат да си осигурят едно незабравимо артистично преживяване на софийската концертна сцена, като се изявят като солови акордеонисти.
 

2. Организатор, дати и място на провеждане
 

Конкурсът VIVAKORDEON се организира за първи път през тази година от Фондация Арденца с творческия устрем на пианистката Даниела Дикова и акордиониста Красимир Щерев.  Конкурсът ще се проведе между 05 април и 07 април 2019г. в залите на Концертен комплекс България - ул. Аксаков 1 - София-1000
 

3.  Конкурсен тур, Гала концерт, награди
 

Конкурсът се провежда в един тур. Журито класира участниците във всяка група (виж т. 5) на първо, второ или трето място. Всички участници получават медал и диплом. 
Журито присъжда Голямата награда на конкурса VIVAKORDEON на базата на представянето на конкурсния тур. Носителят на Голямата награда има право на участие в Гала-концерта на конкурса VIVAPIANO 2019, който ще се проведе на 7 април от 14 ч. в Голямата зала България.

 

4. Конкурсна програма
 

Произведенията, които ще бъдат изпълнени на конкурсния тур се избират свободно от участника, като се посочват във формуляра за записване. Допуска се изпълнение по ноти. Под определението всички видове акордеони имаме предвид акустични хроматични акордеони със стандартни баси; акустични хроматични акордеони с мелодични баси, със стандартни и мелодични баси и разбира се клавишни акордеони и всички хроматични акордеони с копчеви системи. 
 

5. Конкурсни групи
 

В конкурса могат да участват граждани от всички страни. Участниците са разделени по групи с отделни възрастови рамки и максимална трайност на конкурсната програма. Възрастта на участника се определя от броя на навършените му години в датата на провеждането на конкурса.
 

Група 1    Всички видове акордеони, акордеонисти на възраст до 10г.
        Програма – свободен избор, с макс.продължителност 4 минути

 

Група 2    Всички видове акордеони, акордеонисти на възраст от 11 до 14г.
        Програма с макс.продължителност 10 минути, най-малко едно оригинално произведение за акордеон

 

Група 3    Всички видове акордеони, акордеонисти на възраст от 15 до 19г.
        Програма с макс.продължителност 15 минути, включваща едно оригинално произведение за акордеон и една пиеса, написана преди 1800 г.        

 

6. Протичане на конкурсния тур
 

Редът на явяване във всяка една група е по дата на раждане. Регистрацията на участниците в деня на конкурсния тур трябва да се осъществи най-късно 30 мин. преди явяването им на тура. Конкурсният тур е публичен. 
 

7. Международно жури
 

Съставено от изявени музикални педагози от различни страни, журито ще работи по правилник, утвърден от Организационния комитет на VIVAPIANO. Всички решения на журито, включително класирането и подбора на репертоар на участващите в Гала концерта, са окончателни и не подлежат на обжалване.
 

8. Разноски
 

Разноските по пътуването и пребиваването по време на конкурса са за сметка на участника. 
 

9. Предоставяне на права
 

Участникът предоставя безвъзмездно правата върху записите и снимките на представянето му на конкурса на фондация "Арденца" с цел популяризиране на конкурса.
 

10. Съгласие с регламента
 

С подаването на документи за записване участника декларира своето съгласие с регламента на конкурса. 
 

11. Записване за участие


VIVAKORDEON 2019 ОНЛАЙН-ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ


Попълненият формуляр за записване трябва да бъде изпратен не по-късно от 20 март 2019 г.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
 

- Копие от документ удостоверяващ датата на раждане на кандидата.
- 1 снимка в ПАСПОРТЕН ФОРМАТ, в ОТДЕЛЕН ФАЙЛ с името на участника.
- Банково извлечение за платена такса за участие.

 

Документите трябва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail:
                ardenzafoundation@gmail.com

 

Таксата за участие в конкурса VIVAKORDEON 2019 е:
 

1 - ва категория -    80 лева
 

2 - ра категория -  100 лева
 

3 - та категория  -  120 лева 

 

Фондация "Арденца" 
Първа инвестиционна банка
пл. “Народно събрание” № 3, 1000 София
IBAN - BG76FINV91501203661767
BIC - FINVBGSF 
Основание за превода: “Такса за участие във VIVAKORDEON 2019 на (име и фамилия на участника)”
Банковите такси и комисионни са за сметка на участника. 

 

Срок за подаване на документите за участие: 20 март 2019г. 

First International Competition for accordionists - VIVAKORDEON

 

            Founded by Daniela Dikova in creative consonance with the eminent Bulgarian accordionist Krassimir Sterev, the VIVAKORDEON competition for accordionists non-professionals and accordionists with professional orientation until the age of 19 aims to encourage all those whose dedication to the accordion is an expression of their love for the music making. If you are studying an accordion in music schools, with private pedagogues or in special music schools and your love of the accordion is limitless then the VIVAKORDEON is for you!

 

Take part in the first edition of the VIVAKORDEON competition! The competition will take place between April 5th and April 7th, 2019 in the halls of the Bulgaria Concert Complex, 1 Aksakov Street, 1000 Sofia.

 

How to Apply?

VIVAKORDEON 2019 ONLINE-APPLICATION FORM

The filled in VIVAKORDEON online-application form has to be send until 20 March 2019.

 

ADDITIONAL DOCUMENTS
 

- Copy of document verifying the date of birth of the candidate;
- A photo of the participant in a PASSPORT FORMAT sent as a SEPARATE FILE with the participant`s name.
- Bank document for the transfer of the application fee;

 

The additional documents have to be sent to the following e-mail address: ardenzafoundation@gmail.com

 

Ardenza Foundation

First Investment Bank

Narodno sabranie square 3, Sofia 1000

IBAN - BG76FINV91501203661767

BIC - FINVBGSF

Please indicate as reference: “Application fee for VIVAKORDEON 2019 for (name and surname of the participant)”

 

All bank fees and commissions are to be covered by the participant. Your completed application form, on file in the Ardenza Foundation office, indicates your agreement with the VIVAKORDEON 2019 competition regulations.

 

APPLICATION DEADLINE: 20 March 2019

 

 

VIVAKORDEON 2019 Competition Rules

 

1. Who may participate?

 

The First International Competition for Accordionists VIVAKORDEON 2019 is open to participants aged under 19 years:
 

- studying accordion in music schools or with private pedagogues;

 

- studying accordion in musical classes of general education schools or in music schools and music universitie;
 

- wish to have the unforgettable experience of performing as a solo accordionist at a prestigious concert hall in Sofia.

2. Organizer, dates and location

The VIVAKORDEON competition is organized for the first time in the present year by the Ardenza Foundation with the creative surge of the pianist Daniela Dikova and the accordionist Krassimir Sterev. The competition will take place between April 5th and April 7th, 2019 in the halls of the Bulgaria Concert Complex, 1 Aksakov Street,  1000 Sofia.

3. Competition round, Gala concert, prizes
 

There is only one competition round. The jury will award the participants in each group (see No. 5 below) with the first, second, or third prize. All participants will receive diplomas and medals.

The jury will award the Grand Prix of the VIVAKORDEON competition based on the competition tour. The Grand Prix winner is entitled to perform in the the VIVAPIANO Gala concert which will be held on 7 April 2019, at 14:00.

 

4. Competition program

 

The works to be played in the competition are freely chosen by the participant and should be indicated in the application form. It is acceptable to perform from music sheets (i.e., non-memorized). Under ALL TYPES ОF ACCORDIONS we understand acoustic chromatic accordions: accordions with standard bass, accordions with free bass manual, accordion with standard bas and free bass manual, of course piano accordion and all types of chromatic button accordion systems.

 

5. Competition groups

 

Citizens of Bulgaria and all other countries may participate in the competition in the following 3 groups, each with a different age range and maximum timing for the pieces to be performed. The age of the participant is determined by the number of his completed years by the date of the contest.

 

Group 1           All types of accordion - accordionists up to 10 years old

                        Program of free choice, with max. duration of 4 minutes

 

Group 2           All types of accordions - accordionists 11 to 14 years old

                        Program with max. duration of 10 min., with minimum one original piece for accordion

 

Group 3           All types of accordions - accordionists 15 to 19 years old

                        Program with max. duration of 15 min., program including one original accordion piece and one piece written before 1800.

 

6. Schedule for the competition round

The schedule will be arranged by the date of birth of the participants within each group. All participants must be present at least 30 minutes prior to their performance in order to be officially registered in the competition. The competition round is open for audience.

 

7. International jury

The competition jury comprises well-known musical pedagogues from various countries and will work in accordance with the competition regulations, approved by the VIVAPIANO Organizing Commitee. All decisions of the jury, including the ranking of the participants and the repertoire to be performed in the Gala concert are final and cannot be appealed.

8. Participant expenses

 

All expenses related to participation in the competition (travel, accommodations, meals, etc.) are covered by the participant.

9. License and copyrights

 

The participant authorizes the Ardenza Foundation to take photographs and make audio and video recordings in order to document his/her participation in the competition, and unconditionally waives his/her right to receive royalty payments or other compensation for the use of these materials to promote the competition.

10. Agreement with the Competition Rules

 

By sending the completed application form and documents the participant agrees with the competition rules.

 

11. How to apply?

 

VIVAKORDEON 2019 ONLINE APPLICATION

 

The filled in VIVAKORDEON online-application form has to be send by 20 March 2019.

ADDITIONAL DOCUMENTS


- Copy of document verifying the date of birth of the candidate;
- A photo of the participant in a PASSPORT FORMAT sent as a SEPARATE FILE with the participant`s name.
- Bank document for the transfer of the application fee;

 

The additional documents have to be sent to the following e-mail address: ardenzafoundation@gmail.com

 

VIVAKORDEON 2019 participation fee:

 

Group 1:          EURO   40

 

Group 2:          EURO   50

 

Group 3:          EURO   60

 

Ardenza Foundation

First Investment Bank

Narodno sabranie square 3, Sofia 1000

IBAN - BG76FINV91501203661767

BIC - FINVBGSF

Please indicate as reference: “Application fee for VIVAKORDEON 2019 for (name and surname of the participant)”

 

All bank taxes and fees are at participants account.

 

Deadline for submission of online-applications: 20 March 2019.